Choose language: Italiano English Fran¸aise Deutsch Español русский Nederlands Magyar Polski Română

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Decretului legislativ 196/2003

Stimate Client, în conformitate cu art. 13 din Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (privind protecţia datelor cu caracter personal) vă aducem la cunoştinţă că firma RM S.p.a. va prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi cu respectarea drepturilor, a libertăţilor şi a demnităţii Dvs.; confidenţialitatea datelor, inclusiv a celor care vizează identitatea personală, va fi asigurată conform prevederilor legislaţiei în materie de prelucrare a datelor personale. Oferirea datelor este facultativă, însă refuzul de a le furniza pe cele marcate cu asterisc determină imposibilitatea accesului la serviciile noastre. Datele personale furnizate de Dvs. sunt colectate şi prelucrate prin mijloace telematice, electronice şi oricum automatizate, direct de societatea noastră şi/sau de terţi (companii serioase, cu experienţă dovedită, specializate în livrarea de mărfuri la domiciliu, în oferirea de servicii poştale sau de servicii de Data Entry) în următoarele scopuri: 1. gestiunea şi îndeplinirea comenzilor de cumpărare şi încasarea plăţilor aferente; 2. efectuarea înregistrărilor statistice şi a cercetărilor de piaţă, realizarea de activităţi promoţionale, trimiterea de materiale publicitare, inclusiv prin poşta electronică; 3. îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţie şi de reglementările comunitare.
Datele Dvs. nu vor fi comunicate (exceptând societăţile specializate în livrarea de mărfuri la domiciliu, în oferirea de servicii poştale sau de servicii de Data Entry), difuzate sau vândute către terţi. Vor avea acces la date numai persoanele împuternicite din cadrul direcţiei sau al birourilor administrative ale societăţii RM S.p.a.
Conform art. 7 din Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, Dvs. aveţi dreptul să obţineţi confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi, precum şi comunicarea într-o formă inteligibilă a acestor date; în acest din urmă caz se vor indica de asemenea:
- originea datelor;
- scopurile şi mijloacele de prelucrare;
- principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automată a datelor;
- identitatea operatorului şi a persoanelor împuternicite;
- persoanele sau categoriile de persoane care pot avea acces la date în calitate de responsabili sau împuterniciţi.
Aveţi de asemenea dreptul să obţineţi:
1. actualizarea, rectificarea sau, dacă este cazul, completarea datelor;
2. ştergerea, transformarea în date anonime, blocarea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, inclusiv a celor a căror păstrare nu mai este necesară în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate şi ulterior prelucrate;
3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform punctelor 1. şi 2., dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Dvs. aveţi dreptul de a vă opune, în tot sau în parte:
1. din motive legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, chiar dacă sunt pertinente scopului pentru care au fost colectate;
2. ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de trimitere a materialelor publicitare, de vânzări directe, de studii de piaţă sau de comunicări comerciale.
Operatorul care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal ale Dvs. este RM S.p.a., adresa: Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) Italia. În vederea exercitării drepturilor prevăzute la art. 7 din Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 vă puteţi adresa Direcţiei societăţii în persoana Responsabilului pro tempore cu prelucrarea datelor, la sediul administrativ situat la adresa: Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) - Tel. 0521.872321.
Pentru a cunoaşte lista actualizată a persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor puteţi contacta operatorul la adresa sau numărul de telefon indicate mai sus. În temeiul art. 13 şi 23 din Decretul legislativ 196/2003, vă rugăm să bifaţi căsuţa de acceptare din formularele de solicitare a informaţiilor şi a costurilor drept confirmare a faptului că aţi luat cunoştinţă de informaţiile privind prelucrarea datelor Dvs. şi a faptului că consimţiţi la prelucrarea acestor date de către societatea RM S.p.a. sau de către terţii împuterniciţi de aceasta (companii specializate în livrarea de mărfuri la domiciliu, în oferirea de servicii poştale sau de servicii de Data Entry) în scopurile sus-menţionate.

Brands