Choose language: Italiano English Fran¸aise Deutsch Español русский Nederlands Magyar Polski Română

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym nr 196/2003

Szanowni Państwo,
Zgodnie z przepisami artykułu 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Ustawa o ochronie danych osobowych) informujemy, że RM S.p.a. przetwarza dane osobowe użytkowników, przestrzegając prawa, podstawowych swobód
i godności człowieka, ze szczególnym odniesieniem do prywatności i tożsamości osób, jak również zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Przekazanie danych jest dobrowolne, ale odmowa udzielenia danych oznaczonych gwiazdką powoduje niemożliwość udostępnienia oferowanych przez nas usług.
Dane osobowe przekazane przez użytkownika są gromadzone i zarządzane poprzez technologie informatyczne oraz przetwarzane również za pomocą urządzeń elektronicznych lub automatycznych, bezpośrednio i/lub za pośrednictwem upoważnionych firm trzecich (firm o sprawdzonej wiarygodności specjalizujących się w doręczaniu przesyłek, obsłudze korespondencji i wprowadzaniu danych) w następujących celach: 
1. cele związane z realizacją, zarządzaniem i płatnością zakupu;
2. cele statystyczne, badania rynkowe, działania promocyjne i wysyłka informacyjnych materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3. wypełnienie zobowiązań wynikających z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów wspólnotowych.
W każdym razie dane użytkownika nie są przekazywane (z wyjątkiem firm specjalizujących się w doręczaniu przesyłek, obsłudze korespondencji i wprowadzaniu danych), ujawniane lub sprzedawane osobom trzecim. Dane mogą być ujawniane tylko wyznaczonym osobom działającym w biurach kierownictwa i w biurach administracyjnych firmy RM S.p.a.
w charakterze kierowników lub podmiotów upoważnionych.
Zgodnie z przepisami artykułu 7 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. użytkownik na prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy dotyczące go dane istnieją lub nie istnieją, nawet jeżeli nie zostały jeszcze zapisane, oraz do przekazania ich w zrozumiałej formie i wskazania:
- źródła danych osobowych;
- celów i sposobów przetwarzania danych;
- stosowanych metod przetwarzania danych przy pomocy urządzeń elektronicznych;
- informacji dotyczących właściciela danych i osób upoważnionych;
- podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą być ujawniane lub które mogą je poznać, działając
w charakterze osób upoważnionych lub kierowników.
Użytkownik ma również prawo do:
1. zmiany, sprostowania lub integracji danych, jeżeli jest zainteresowany;
2. usunięcia, anonimowej zmiany, blokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest niepotrzebne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
3. poświadczenia, że o operacjach, o których mowa w punkcie 1 i 2, powiadomiono, również w odniesieniu do ich treści, podmioty, którym dane zostały ujawnione i przekazane, chyba że wymóg ten jest niemożliwy lub wiąże się
z zastosowaniem środków w oczywisty sposób niewspółmiernych do chronionego prawa.
Użytkownik ma także prawo złożyć sprzeciw w całości lub części wobec:
1. (z uzasadnionych powodów) przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeżeli dane te związane są z celem, dla jakiego są gromadzone;
2. przetwarzania dotyczących go danych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych albo w celach komunikacji handlowej.
Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych jest RM S.p.a., Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma), Włochy. Aby skorzystać z praw wynikających z artykułu 7 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r., należy skontaktować się z kierownikiem działu w siedzibie administracyjnej firmy przy Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) - Tel. 0521.872321.
Aby zapoznać się z aktualną listą podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych, należy skontaktować się z podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, jak wskazano powyżej.
Zgodnie z przepisami artykułu 13 i 23 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196/2003 prosimy zaznaczyć pole "Akceptuję" zawarte w formularzu zapytania o informacje i w formularzu wyceny, aby potwierdzić zapoznanie się z polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz w celu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez RM S.p.a. lub upoważnione podmioty (firmy specjalizujące się w doręczaniu przesyłek, obsłudze korespondencji i wprowadzaniu danych) dla wszystkich wymienionych celów.

Brands