Choose language: Italiano English Fran¸aise Deutsch Español русский Nederlands Magyar Polski Română

PRIVACY POLICY

Informatie in verband met het beleid van de persoonlijke gegevens volgens het Wetsdecreet 196/2003

Beste Klant,
We delen u mee, volgens het art. 13 van het Wetsdecreet van 30 juni 2003, n. 196 (Code met betrekking op de bescherming van de persoonlijke gegevens), dat de firma RM de door U verschafte persoonlijke gegevens met inachtneming van de rechten, van de fundamentele vrijheden en van de waardigheid van de personen zal behandelen, in het bijzonder voor wat de vertrouwelijkheid en de persoonlijke identiteit betreft, en eveneens, hoe dan ook, volgens de normen in verband met bescherming van de persoonlijke gegevens. De mededeling van de gegevens is facultatief, maar een eventuele weigering om de gegevens die met een sterretje zijn aangegeven, mee te delen, maakt het onmogelijk u toegang te verschaffen tot de door ons aangeboden diensten. De door U meegedeelde persoonlijke gegevens worden telematisch verzameld, beheerd en behandeld, ook middels elektronische of in ieder geval automatische middelen, direct en/of door gevolmachtigde derden (maatschappijen met goede reputatie, gespecialiseerd in huis-aan-huis bezorging, mailing en data entry) voor de volgende doeleinden: 1. Doeleinden betrokken bij de uitvoering, behandeling en betaling van de bestellingen;2. Statistische doeleinden, marktonderzoeken, promotionele initiatieven en toezenden van publicitair informatiemateriaal, ook middels elektronische post; 3. Vervulling van de door wetten, reglementen en communautaire normen voorziene verplichtingen .
Uw gegevens zullen in ieder geval niet worden meegedeeld (tenzij aan maatschappijen voor huis-aan-huis bezorging, mailing en data entry), verdeeld of aan derden verkocht. De gegevens kunnen enkel bekend zijn, in de hoedanigheid van verantwoordelijken of bevoegden, aan specifiek daartoe benoemde personen, die werkzaam zijn in de Directiekantoren en de Administratieve Kantoren van RM S.p.a.
Volgens art. 7 van het Wetsdecreet van 30 juni 2003, n. 196, hebt U het recht bevestiging te verkrijgen over het bestaan of niet van persoonlijke gegevens met betrekking op Uw persoon, ook al werden deze gegevens nog niet geregistreerd, en communicatie hiervan in een duidelijke vorm, evenals de aanwijzing:
- van de oorsprong van de persoonlijke gegevens;
- van de doeleinden en wijzen van de behandeling;
- van de toegepaste logica in geval elektronische instrumenten gebruikt worden voor de behandeling;
- van de identificatiegegevens van de houder en van de verantwoordelijken;
- van de personen of categorieën van personen waaraan de gegevens meegedeeld kunnen worden of die er kennis van kunnen nemen als verantwoordelijke of bevoegden.
U hebt eveneens het recht op:
1. bijwerking, rectificatie ofwel, indien gewenst, integratie van de gegevens;2. wissen, transformatie in anonieme vorm, blokkering van de gegevens die in tegenstrijdigheid met de wet beheerd worden, inclusief die gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of vervolgens behandeld werden ;3. Een verklaring dat de handelingen vermeld in de punten 1. en 2. ter kennis gebracht werden, ook voor wat de inhoud ervan betreft, aan de personen waaraan de gegevens meegedeeld en verspreid werden, uitgezonderd indien dit onmogelijk blijkt of het gebruik van niet middelen zou vereisen die duidelijk niet evenredig zouden zijn aan het te beschermen recht.
Tenslotte hebt u het recht u, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:
1. om wettelijke redenen, tegen de behandeling van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u, ook al zijn ze inherent met het doel van de verzameling; 2. tegen de behandeling van gegevens die betrekking hebben op u, met als doel het verzenden van publiciteitsmateriaal of materiaal voor directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie.
De Houder van de behandeling is RM S.p.a., Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) Italië. Om het recht van art. 7 van het Wetsdecreet van 30 juni 2003, n. 196, uit te oefenen, moet u zich richten tot de Directie, in de persoon van de Tijdelijk Verantwoordelijke, in de Administratieve zetel in Via provinciale 41 - Loc. S. Quirico, 43010 Trecasali (Parma) - Tel. 0521.872321.
Voor de actuele lijst van de Verantwoordelijken kan u de Houder van het beleid contacteren op het hierboven aangegeven adres.
Op basis van de artikels 13 en 23 van het Wetsdecreet 196/2003, vragen we u het vakje "ik aanvaard" aan te kruisen op het formulier voor het aanvragen van informatie en prijsopgave, voor kennisname van deze informatie in verband met beleid van uw gegevens en voor toestemming met de behandeling ervan door RM S.p.a. of gemachtigde derden (maatschappijen voor huis-aan-huis bezorging, post, mailing en data entry) voor alle doeleinden die daar aangegeven zijn.

Brands